heder serbain papers 001

УДРУЖЕЊЕ АРХИВСКИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ГЛАСНИК БРОЈ 11 2019

Преузмите гласник у pdf формату

САДРЖАЈ / CONTENTS

1. Архивистика / Archival Science

Бојан Стојнић:

Рад Архива Републике Српске и Удружења архив- ских радника Републике Српске на пољу издавач- ке и изложбене дјелатности у 2019. години..........

11

Nebojša Mićić:

Arhiv u Doboju: 65 godina..........................................

19

Karolina Kapisoda:

Značaj obrade arhivske građe u funkciji njene zaštite

29

Радован Пилиповић:

Архиви и хришћанска култура (Неке претпостав-

ке настанка и развоја европске архивске мисли)....

41

2. Историографија / Historiography

Аранђел Смиљанић:

Историографија на раскршћу – могућности но-

вог смјера у истраживањима...................................

51

Жељко Јандрић:

Ромејски муниципиј Балоие у данашњем Шипову

59

Јелена Божић:

Прилог познавању културно-историјске прошло-

сти петровачког краја: Вођеница...........................

79

Жељко Савановић:

Рајфајзеново задругарство......................................

113

Ђорђе Микић:

Утицај претплате и продаје књига и часописа на српски национални покрет у Босни и Херцегови- ни.................................................................................

127

Данка Дамјановић:

Добротвори ''Просвјете'' – Српског просвјетног и културног друштва Срба у Босни и Херцегови- ни.................................................................................

141

Љиљана Шево:

Од неоготичког ка неорашком. Неколико потпи-

саних пројеката за градњу српских цркава............

145

Јелена Божић:

Српска православна црква у Вођеници (1911–

1913)............................................................................

167

Нада Петровић:

Односи Србије и САД у Великом рату и америчко признање новостворене Краљевине СХС...............

191

Мара Шовљаков:

Две српске колонизације као мотив миграције

Срба из Босне и Херцеговине у Војводину 1918–

1950.............................................................................

201

Драгољуб П. Бадрљица:

Борба за изгладнелу српску босанскохерцеговачку децу у северном Банату крајем Првог светског рата.............................................................................

215

 

Александра Пијук-

Пејчић

Текстилна индустрија Сарајевске области

(1918–1928).................................................................

231

Danka Damjanović:

Slikar Pero B. Popović i njegovi banjalučki učenici

245

Данка Дамјановић:

Осликавање српскоправославне цркве Свете

Тројице у Бањалуци..................................................

249

Гојко Шуматић:

Козачка дивизија у НДХ (1943–1945).....................

253

Остоја Раилић:

Хрваћани од 1945. до 1958. године.........................

263

Драженко Ђуровић:

Босанскохерцеговачке противрјечности у свјетлу схватања и тумачења дјела Петра II Петровића Његоша педесетих година двадесетог вијека......

287

Дејан Сегић:

Међунационални инциденти у Општини Прњавор крајем 50-тих и почетком 60-тих година 20. века

301

3. Објављивање архивске грађе / Publishing of Archival Records

Стојанка Лужија: О покривалима за главу код сефардских Јевреја... 317

Ведрана Адамовић: О години подизања споменика др Младену Стоја-

новићу у Приједору.................................................. 323

4. Објављивање информативних средстава / Publishing of Infor- mation Media

Мирјана Иванић:

Мјесни народни одбори са територије Среза Босанска Градишка. Сједишта и подручја мје- сних народних одбора, надлежност и унутрашња организација, садржај архивске грађе и преглед архивских фондова...................................................

335

5. Прикази и осврти / Reviews and Reflections

Душан Берић:

Српско питање и политика Аустроугарске и

Русије 1848–1878. (Мара Шовљаков)......................

355

Ђорђе Микић:

Вечне песме вечном завичају и за вечност аутора

Светозара Талића......................................................

367

 

Уз стогодишњицу Великог рата 1918–2018. Сје- ћања Уроша Стефановића српског добровољца. На страшном мјесту постојати..., приредио Љу- бомир Пувачић (Маријана Тодоровић Билић).......

369

 
 

Школство у Врбаској бановини 1929–1941: Збор- ник докумената, приредио Горан Р. Ђуран (Љубица Ећимовић)...................................................

371

Верица М. Стошић

Бањалука центар Врбаске бановине (Бojaн Стој-

 

Небојша

Радмановић:

нић)..............................................................................

373

Zoran S. Mačkić:

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje – Priručnik za

  

neupućene ili podsjetnik za upućene, osmo izmije-

  

njeno i dopunjeno izdanje (Bojan Stojnić).................

375

Бојан Стојнић

Електрокрајина Бањалука 1947–2017, Бањалука

 

Љубица Ећимовић

Ђорђе Микић:

2019, 239 стр. (Горан Ђуран)....................................

379

Bоjаn Stојnić:

Banja Vrućica: Vijek u službi zdravlja, Banjaluka

  

2019, 150 str. (Горан Ђуран)......................................

381

 

Часопис ''Топола'', година V, број 5 (Oстоја

  

Раилић)........................................................................

397

Jasmin Jajčević:

Izvještaj sa Međunarodne konferencije ''Tuzlanski

  

arhivski dani'', Tuzla, 27–28. septembrа 2019............

387

Слободанка

Међународно архивистичко саветовање, Чачак,

 

Цветковић:

9–11. октобар 2019....................................................

391

6. Библиографија / Bibliography

Остоја Раилић: Библиографија радова часописа ''Топола'' 1–5 (2015–2019)................................................................. 397

7. Из дјелатности Удружења / About the Association's Activity

Зоран С. Мачкић: Из рада Удружења архивских радника Републике

Српске (децембар 2018 – новембар 2019).............. 413

8. In memoriam

Аранђел Смиљанић: Ђуро Тошић (Жљебови, Соколац, 1. октобар 1946

– Београд, 6. фебруар 2019) (In memoriam) ............ 419

9. Упутства за ауторе и рецензенте / Instructions for Authors

and Reviewers 431