heder serbain papers 001

УДРУЖЕЊЕ АРХИВСКИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ГЛАСНИК БРОЈ 9 2017.

Преузмите гласник у pdf формату

САДРЖАЈ / CONTENTS

1. Архивистика / Archival Science

Vladan Vukliš: Više rada, manje posla? Ukratko o perspektivama

MPLP u našem kontekstu............................................ 11

2. Историографија / Historiography

Остоја Раилић:

Синђел Данило

О односима Босне и Османлија (1386–1463).........

Српско рукописно насљеђе о манастиру Гниони-

23

(Гаврановић):

ци................................................................................

47

Стојанка Лужија:

Биљешке о дјечијим заразним болестима у ''Ље-

топису'' Мула Мустафе Башескије.........................

61

Боро Бронза:

Проблеми око разграничења између Хабзбуршке монархије и Османског царства након мира у Свиштову 1791–1797................................................

69

Радован Субић:

Један британски путописац о походу Омер-паше

Латаса у Херцеговини 1861. године........................

83

Jelena Božić:

Tipski projekti srpskopravoslavnih crkava u vrijeme austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini .............

97

Jelena Božić:

Izgradnja i arhitektura Župne crkve u Bijeljini

(1886–1887) ................................................................

113

Бошко М. Бранковић:

Презимена у селима Крња Јела и Смољана према попису свештеника Петра Рађеновића и данас....

131

Мара Шовљаков:

Однос Великог управног и просветног савета према положају православних свештеника и учи- теља у Босни и Херцеговини током 1914–1918. године..........................................................................

139

Жељко Савановић:

Oвчарство Мађарске и Краљевине СХС/Југосла-

вије између два свјетска рата.................................

167

Верица Јосиповић:

Школство Сеоске општинe Добрња 1952–1960....

179

Аранђел Смиљанић:

Прилози за биографију Јована Бијелића .................

197

Јелена Ковачевић:

Комунисти из Босне и Херцеговине на Комунис- тичком универзитету националних мањина За- пада.......... ..................................................................

205

Данка Дамјановић:

Ода животу Вере Милић..........................................

217

 

Данка Дамјановић:

Драженко Ђуровић:

Вајар Бошко Кућански (1931–2016).........................

Министри информбировци у Влади Народне Ре-

221

 

публике Босне и Херцеговине 1948. године..............

227

Мирјана Иванић:

Занатска дјелатност на срезу Босанска Градиш- ка – почетак рада Среске занатске коморе Бо- санска Градишка........................................................

243

Платон Јовић:

Екуменска дјелатност епископа бањалучког и сремског др Андреја (Фрушића) у вријеме упра- вљања Бањалучком епархијом (1961–1980)............

259

3. Објављивање архивске грађе / Publishing of Archival Records

Александра Пијук-

Пејчић:

Старо национално Сарајево Мирка Максимови-

ћа, пароха сарајевског...............................................

269

Верица М. Стошић

Правила Ловачког друштвa у Бањалуци од 17. aв-

густа 1934..................................................................

277

Vukota Vukotić:

Spiskovi učenik/ca trebinjskih osnovnih škola iz

1930. godine................................................................

295

4. Прикази и осврти / Reviews and Reflections

Драгиша Д. Васић:

Критика злоупотребе историје у књигама Алексе

П. Касаповића и Амира Брке....................................

317

Ђорђе Микић:

Слобода стодесетогодишњице Кочићеве ''Отаџ- бине'' у двадесетпетогодишњици Републике Срп- ске................................................................................

337

Маријана Тодоровић

Билић:

11. јесења школа архивистике у Трсту 2017..........

341

Аника Момбауер:

Узроци Првог светског рата, спорења и сагла-

сности (Срђан Прерадовић).....................................

343

Мира Радојевић, Љубодраг Димић:

Србија у Великом рату 1914–1918, кратка исто-

рија (Бојан Вујчић)....................................................

345

Andrej Rodinis:

Povratak povelje kralja Dabiše. Izvršenje arhivskih sporazuma i restitucija građe (Dušan Vržina)............

349

Радован Субић:

Двије књиге о спољној политици Србије од 1860. до 1878. године...........................................................

353

Zdravka Zlodi

Tomek J. Lis:

Bosna u uspomenama poljske liječnice Teodore Kra- jewske z Kosmowskich (1854.-1935.) (Sandra Lukić).

357

 

Радован Пилиповић:

Ореоли и сенке, Расправе из историје Српске Православне Цркве у Независној Држави Хрват- ској 1941–1945 (Петар Лончар)................................

361

Драган Шућур:

Српска православна црква у Босни и Херцеговини

1945–1958. (Предраг Лозо).......................................

363

Јирген Кока:

Историја капитализма (Александар Вучковић)...

367

Тања Тулековић:

Драксенић 1941–1945. године (Остоја Раилић)......

371

Боривоје

Милошевић:

Српска православна црква и свештенство у Бос- ни и Херцеговини у Првом свјетском рату (Бош- ко М. Бранковић) ......................................................

375

Бојан Стојнић, Верица М. Стошић:

Бањалучки љекари у Краљевини Југославији (Љу-

бица Ећимовић)..........................................................

379

Verica M. Stošić,

Vladan Vukliš:

Ustaški stožer za Bosansku Krajinu. Studija Milana

Vukmanovića i izbor iz građe (Borivoje Milošević)...

381

Нада Петровић:

Самарџићи у Великом рату и Војсци Краљевине

СХС/Југославије 1914–1941. (Гојко Маловић)........

385

Бојан Стојнић:

Хигијенски завод у Бањалуци 1929–1945 (Марија-

на Тодоровић Билић).................................................

389

 

Енциклопедија Републике Српске, 1, A–Б (Горан

Р. Ђуран).....................................................................

391

Ђорђе Микић:

Актуелност политике у стогодишњици Босан-

ског сабора 1910–1914. године (Горан Р. Ђуран)...

395

Остоја Раилић:

Часопис ''Топола'', година III, број 3........................

397

5. Из дјелатности Удружења / About the Association's Activity

Зоран С. Мачкић:

Из рада Удружења архивских радника Републике

  

Српске (септембар 2016 – новембар 2017) ............

405

6. In memoriam

  

Радован Субић:

Драгољуб Р. Живојиновић (1934–2016)...................

411

Радован Субић:

Владимир Стојанчевић (1923–2017)........................

415