heder serbain papers 001

УДРУЖЕЊЕ АРХИВСКИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ГЛАСНИК БРОЈ 7. 2015.

Преузмите гласник у pdf формату

САДРЖАЈ / CONTENTS

1. Архивистика / Archivistics

Владан Вуклиш: Архивска и библиотечка грађа у Архиву Републике

Српске из периода Првог свјетског рата (1914–

1918) ................................................................................ 11

2. Историографија / Historiography

Дејан Дошлић:

Александра

Краљ Константин Бодин у дјелу Рејмонда

Ажилског ........................................................................

23

Костадиновић-Рачић:

Поријекло и значење ријечи кнез у средњем вијеку ....

31

Бошко М. Бранковић:

Спољнополитичко питање борбе српског народа у

  

Босни и Херцеговини за аутономију од 1850. до

  

1878. године ....................................................................

37

Никола Ожеговић:

Вилијам Дентон и Србија 1862–1880 .........................

49

Радован Субић:

Бењамин Калај и угарско-српски планови за Босну и

  

Херцеговину 1868–1871 .................................................

71

Ђорђе Микић:

Привредна делатност самостана траписта

  

''Марија Звијезда'' ..........................................................

85

Ђорђе Микић:

Политика Аустроугарске у Санџаку (1878–1918) ......

97

Jelena Božić:

Društvenopolitički kontekst sakralne arhitekture u

  

Sarajevu u periodu austrougarske uprave .......................

129

Jelena Božić:

Prilog proučavanju graditeljskog nasljeđa Bijeljine s

  

posebnim osvrtom na austrougarski period .....................

149

Данка Дамјановић:

Заустављени заборав. Српскоправославна црква

  

Светог Луке на Катини у Јајцу ....................................

171

Жељко Савановић:

Свињарство Врбаске бановине ....................................

175

Горан Латиновић:

Југословенско-шведски односи (1920–1941) ................

185

Соња Миловић:

Жене кроз часопис ''Преглед'' .......................................

219

Александра Пијук-

Пољопривреда Сарајевске области у доба

 

Пејчић:

Краљевине СХС ..............................................................

225

Мирко Цвијановић:

Општина Добој од првих вишестраначких избора

  

1990. до љета 1992. године ...........................................

237

Борис Радаковић:

Прилог истраживању грађанског рата у Приједору

  

1992 ..................................................................................

257

 

Предраг Лозо: Прва митровданска офанзива на источну

Херцеговину 1992. године .............................................. 269

Бојан Ђокић: Злочинство ОВК: киднаповање и убиство Томислава

Марковића ....................................................................... 285

3. Објављивање архивске грађе / Publishing of Archival Records

Бошко М. Бранковић,

Михаел Ресановић:

Превод једног конфидентског извјештаја везаног за борбу Срба у Босни и Херцеговини за црквено- школску аутономију од 14. јануара 1899. године .......

297

Bojan Stojnić:

Dokument o manifestacijama ''patriotskih osjećanja'' kod stanovništva Kozarca poslije austrougarske objave rata Srbiji 28. jula 1914. ..................................................

301

Драган Шућур:

Свједочанство свештеника Јове Давидовића из

Првог свјетског рата ....................................................

307

Нада Петровић:

Трагом документа .........................................................

311

Радован Пилиповић:

Архивски извори о политичкој дјелатности добојског жупника др Драгутина Камбера 1932–

1943. године ....................................................................

321

Verica M. Stošić:

Iskaz o popisu Cigana na području grada Banje Luke ....

345

4. Објављивање информативних средстава / Publishing of Information Media

Silvana Vuković:

Sreski narodni odbor Foča (1945–1955); 1945/1955 (sumarni inventar) ...........................................................

381

Верица Јосиповић:

Среска комисија за утврђивање ратних злочина у

Приједору (1945); 1945 (аналитички инвентар) .........

387

5. Прикази и осврти / Reviews and Reflections

Радован Субић:

Дејвид Фромкин, Последње лето Европе. Ко је започео Велики рат 1914?..............................................

403

Мара Шовљаков:

Ђорђе Микић, Сарајевски атентат као јужнословенска буржоаска револуција .......................

405

Радован Субић:

Жан-Пол Блед, Франц Фердинанд ...............................

413

Момчило Спасојевић:

Књига трајне вриједности. Војислав Максимовић,

Споменица Младе Босне 19142014 ............................

417

Предраг Лозо:

Драган Шућур, Јадовничка голгота свештенослужитеља Српске Православне Цркве

1941. године ....................................................................

423

Неђо Малешевић:

Новица Симић, Операција Коридор-92 .......................

425

 

Слободан Наградић:

У знаку јубилеја из српске прошлости. Календар

Српског просвјетног и културног друштва

''Просвјета'' ....................................................................

429

Слободан Наградић:

Ка бољем међусобном разумијевању и уважавању.

Република Србија и Република Српска – стари и

нови политички изазови .................................................

433

Горан Ђуран:

Dr. Izet Šabotić, Agrarne prilike u Bosanskom ejaletu

(1839.-1878.) ....................................................................

437

Bojan Stojnić:

Sаrајеvski аtеntаt. Izvоrnе stеnоgrаmskе bilјеškе sа Glаvnе rаsprаvе prоtiv Gаvrilа Principа i drugоvа, оdržаnе u Sаrајеvu 1914. godinе .......................................

439

Dalibor Novaković:

Mr Bojan Stojnić, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotović'' Banjaluka: Sto godina prve ortopedije u Banjaluci 1915–2015...............

443

6. Из дјелатности Удружења / About the Association’s Activity

Зоран С. Мачкић: Из рада Удружења архивских радника Републике

Српске (април 2014 – март 2015) ................................. 449

7. In memoriam

Радован Субић: In memoriam: Милорад Екмечић (1928–2015) ............. 453